STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA

Przejdź do treści
Zapraszamy
do wsparcia
Przelewy 24


Miło mi zaprosić Was do udziału w VIII Edycji BIEGU do MIODU. Jak zawsze ideą tego wydarzenia jest uznanie dla rodzinnej profesji pszczelarskiej, której efektem jest wytwarzany MIÓD PSZCZÓŁKOWSKI, wpisany w 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Było to zasługą Henryka Kamińskiego, wieloletniego prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach,  a teraz spuścizna ta jest pieczołowicie pielęgnowana przez jego następców. Więcej informacji na temat pszczelarstwa znajdziecie na www.miodpszczolkowski.info.
W poprzednich edycjach trasa prowadziła z Gdańska-Przymorza do Pszczółek,  w stylu "prawie–Maratonu" i liczyła 32,125 km, pokonywana głównie biegiem. Od dwóch lat impreza ma charakter WIRTUALNY. Można zapisać się i zadeklarować pokonanie od 5 km do owych 32,125 km (lub  więcej), ale teraz rozszerzamy paletę aktywności i dlatego w dowolnym momencie można przejść, pobiec, pojechać rowerem lub przejechać na rolkach, a potwierdzenie (zrzut ekranu telefonu lub zegarka przesłać na mail Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 20.07.2022 r. Ważne, aby poza zapisami, potwierdzić udział w wydarzeniu na FB: VIII Edycja BIEG do MIODU i kliknąć "Wezmę udział".
W Pakiecie podstawowym za 37,00 pln jest pamiątkowy MEDAL i numer startowy do samodzielnego wydruku a dla chętnych (+17,00 pln) w płatnym Pakiecie rozszerzonym rękawki z logo Biegu. Szczegóły znajdują w regulaminie imprezy.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacyjne "PSZCZÓŁKA".
Patronat biegowy nad wydarzeniem objęła Grupa Biegowa 65.
Partnerami wydarzenia są także:
 • Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pszczółkach
 • Pan Maciej Urbanek Wójt Gminy w Pszczółkach.
Tymczasem, zamawiajcie dobrą pogodę i dołączajcie do ekipy - link do zapisów.
"Od darczyńców dla darczyńców" tak można opisać piękny efekt, będący przejawem życzliwości i zrozumienia dla działań Stowarzyszenia Edukacyjnego Pszczółka.
Jeśli chcielibyście wesprzeć nasze stowarzyszenie, promujące rodzinną tradycję pszczelarską skorzystajcie z przycisku "Przelewy 24", wpłaćcie darowiznę a w podziękowaniu otrzymacie taką właśnie koszulkę.
Dziękujemy bardzo p. Joannie Maciejewskiej za przekazanie na ten cel koszulek a ta wyjątkowa grafika pt. „BE(E)ME”, z dziewczyną otoczoną pszczołami jest autorstwa niezwykle zdolnej artystki - Ewy Trabszo.
Ewa Trabszo to Ambasadorka Kultury Pomorza, polka mieszkająca w Londynie a pochodzi z Chojnic. Co roku jest obecna w czasie Jarmarku Dominikańskiego, zwykle blisko Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Oryginały jak i reprodukcje dostępne są na jej stronie www.evatrabszo.com. Zajrzyjcie też na profil FB oraz instagram @evatrabszo, bo znajdziecie tam wiele równie pięknych prac.
Polecamy wywiad, którego Ewa udzieliła podczas wizyty w Radio Weekend FM 19.07.2022 r. przed swoim wernisażem w Chojnicach:
Aktualności

Wspólnie z dziećmi pomóżmy naszym skrzydlatym przyjaciołom!
Zimą ptaki potrzebują pożywienia i schronienia. Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” zaprasza do wsparcia akcji „Dom i schronienie dla skrzydlatych przyjaciół” - razem z dziećmi, w domu lub na zajęciach w szkole zmontujcie karmnik dla ptaków według naszego projektu.
Program pozwala dzieciom i uczniom szkół pogłębić wiedzę na temat ochrony przyrody, przy jednoczesnym wzbogaceniu umiejętności manualnych. Mogą stać się małymi konstruktorami. A to wszystko z ogromną dawką satysfakcji!
Bardzo dziękujemy Panu Henrykowi Trawiskiemu, pszczelarzowi z Miłobądza za bezinteresowną pomoc stolarską w przygotowaniu elementów karmnika.
Aby wesprzeć program „Dom i schronienie dla skrzydlatych przyjaciół” możesz wykonać kilka prostych kroków:
 1. zostań Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie (bez obowiązku płacenia składek) – wypełnij dane do deklaracji online.
 2. polub nasz profil na FB oraz stronę www.stowarzyszenie-pszczolka.info na którym będziemy informować o przebiegu i realizacji programu.
 3. wpłać darowiznę na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Karmniki”.
 4. na adres kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info napisz mail z prośbą o karmnik
 5. poleć nasz program znajomym, rodzicom, nauczycielom i innym osobom, które mogą być zainteresowane edukacją i ochroną przyrody.  


Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
O nas

Stowarzyszenie zostało zawiązane na spotkaniu założycielskim w marcu 2020 roku. Pomysł narodził się nieco wcześniej, z jednej strony jako efekt  rosnącego zainteresowania działalnością Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach, o ponad sześćdziesięcioletniej historii działalności, a z drugiej, potrzebą stworzenia formy organizacyjnej,  pozwalającej na szerokie spektrum działań społecznych. W statucie znajdują się liczne cele, które pozwalają na realizację różnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, oświatowych a nawet ubezpieczeniowych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tam interesujący temat i włączy się aktywnie w naszą działalność jako wolontariusz, osoba wspierająca lub pełnoprawny członek stowarzyszenia.

Deklaracja przystąpienia jest dostępna online bądź jako PDF w sekcji „Do pobrania”.
      
Zapraszamy też do zapoznania się ze statutem.

Wesprzyj Stowarzyszenie - wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Statut STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO "PSZCZÓŁKA"


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PSZCZÓŁKA" i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z popieraniem wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego.
§2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§4
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
§5
 1. Stowarzyszenie może ustalić własny znak graficzny wskazujący m.in. cele jego działalności.
 2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może posiadać odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
§6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§7
Celem Stowarzyszenia jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i informacyjnej.
§8
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 2. propagowanie i organizowanie różnych form aktywności rekreacyjnej;
 3. realizowanie programów pozalekcyjnych zajęć, w tym zajęć dydaktycznych, sportowo-rekreacyjnych;
 4. wspieranie i popularyzację pszczelarstwa oraz wiedzy z nim związanej;
 5. ochronę środowiska i ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. wspieranie zdrowego stylu życia, promocji i ochrony zdrowia, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i studentów;
 7. promocję i organizację wolontariatu;
 8. krzewienie wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym;
 9. promowanie i organizowanie dla swoich członków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nie stanowiącym czynności ubezpieczeniowych ani czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 10. informowanie swoich członków o przysługujących im prawach i obowiązkach, które wynikają z zawartych lub z zawieranych umów ubezpieczenia;
 11. wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 12. prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej, badawczej w zakresie określonym w celach działalności;
 13. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych;
 14. tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych;
 15. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, uczelniami, oraz innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. w zakresie realizacji celów statutowych;
 16. wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie idei Stowarzyszenia;
 17. wspieranie aktywności zawodowej oraz promocję kształcenia ustawicznego;
 18. zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia – rozwój kształcenia na odległość;
 19. rozwijanie u młodzieży zdolności do przyszłego zatrudnienia – promocja przedsiębiorczości i różnych form kształcenia młodzieży;
 20. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych;
 21. podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz placówek oświatowych.
 22. organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych;3
 23. zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy;
 24. prowadzenie strony internetowej;
 25. udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych;
 26. wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych;
 27. działalność wydawniczą, związana z realizacją działań społecznie użytecznych w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie;
 28. działalność charytatywną.

Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 8 w szczególności przez:
 1. Organizowanie i finansowanie:
  1. konferencji, seminariów, szkoleń, zajęć, zawodów i konkursów,
  2. działalności popularyzatorskiej,
  3. stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
 3. Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które zajmują się problematyką oświaty, wychowania i sportu.
 4. Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Zmierzając do realizacji celów, określonych w § 7, Stowarzyszenie prowadzi:
  1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
  2. odpłatną działalność pożytku publicznego.
§9
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych, a więc celów pożytku publicznego.
 5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 6. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z podmiotami, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach stosowanych w odniesieniu do innych podmiotów.
 7. Stowarzyszenie nie ma prawa do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. darowizn, spadków krajowych i zagranicznych,
  2. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  4. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.2,
  5. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 9. Darczyńca, przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Stowarzyszeniu. Zarząd Stowarzyszenia może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Stowarzyszenie zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 10. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. udzielaniu pożyczek osobom spoza Stowarzyszenia,
  3. przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  4. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Pszczółka”,
  5. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 11. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 8 i § 9.
 12. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli darczyńców mogą być tworzone w majątku Stowarzyszenia odrębne fundusze.
 13. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.
 14. Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów Stowarzyszenia i pokryciu kosztów jej działalności.
§ 10
Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§11
 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Dopuszcza się, aby członkami stowarzyszenia byli cudzoziemcy, w tym nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§12
 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
 2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.
§13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  4. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
  5. złożyła deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
  1. wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
  2. udziela pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. złożyła deklarację członkowską w formie i według wzoru przedstawionego przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.
§15
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§16
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
  2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia.
§17
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  4. regularnego płacenia składek członkowskich,
  5. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§18
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
§19
 1. Członek wspierający ma obowiązek wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
§20
 1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia,
  3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  6. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
  7. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  8. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  9. braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
  10. nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  11. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
  12. niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
 2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.
§22
 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§23
Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§24
 1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§25
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 26
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§27
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na trzydzieści dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
§28
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.
§29
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
  2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
  3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
  7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§30
 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Członek Zarządu.
§31
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
§32
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 5. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 11. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
 12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
§33
Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
§34
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
 1. tworzyć biura,
 2. zatrudniać pracowników,
 3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
§35
 1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.
§36
 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
 3. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
§37
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§39
1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§40
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 4. dotacji, środków publicznych, grantów,
 5. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
 6. dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
 7. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
 8. dochodów z kapitału,
 9. dochodów z działalności gospodarczej,
 10. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§41
 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
  1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
§42
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
  • 58.11.Z - wydawanie książek.
  • 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 63.12.Z - działalność portali internetowych
  • 66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  • 68.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 74.40.Z - reklama.
  • 74.84.Z - działalność związana z organizacją targów i wystaw.
  • 80.42.Z - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  • 85.32.Z - pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
  • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.59.Z - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
  • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
  • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§43
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)


można też Statut Stowarzyszenia pobrać tutaj.


Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Kontakt

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA
adres: ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk
telefon: 787–329–038
NIP: 5842793860
REGON: 386190040,
KRS: 0000842063

Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Polityka prywatności

Definicje
Administrator – Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA”
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.stowarzyszenie-pszczolka.info
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Dane zbierane podczas rejestracji
    Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje imię, adres e-mail oraz login, jakiego będziesz używał w naszym portalu. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu rejestracji zostaniesz poproszony(a) o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA”.
    Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – formularz kontaktowy Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
    Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Portale społecznościowe
    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
    W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego portalu a dane zbierane z formularza kontaktowego wykorzystywane będą wyłącznie lub wysłania do nas wiadomości za pomocą formularzy kontaktowych.
    Dane zbierane automatycznie tj. takie dane, które dotyczą Twojej wizyty na naszym portalu (np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, tym systemu operacyjnego itp.) mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszym portalu internetowym. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
    Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom UODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.
    W przypadku naruszenia polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    Aktualnie portal nie korzysta ze wszystkich wymienionych plików, jednak zastrzega sobie prawo do ich użycia w dowolnej chwili.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu  przeglądarki internetowej.
Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?
    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z portalu Administratora, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
    Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoim portalu. Są to m. in. Podmioty udostępniające tzw. Wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, YOUTUBE.
FACEBOOK
    Administrator umieszcza na swoim portalu przycisk Facebook umożliwiający automatyczne przejście do FunPage’u Administratora. Użytkownik, który został przekierowany na FunPage Administratora, używając przycisku Lubię to, komentując lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się na http://plpl.facebook.com/help/cookies.
YOUTUBE
    Administrator osadza na stronach swoich serwisów www klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
 • przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA, ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk
 • drogą e-mailową na adres: kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
 • Z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • Jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 • Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 • Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
ODBIORCY DANYCH
    W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza obszar EOG.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@stowarzyszeniepszczolka.info
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
KONTAKT
Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA”
Ul. Jagiellońska 30C/9
80-367 Gdańsk

Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Partnerzy


Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Wróć do spisu treści